• Chronic haemorrhoids: Chengshan BL-57‚ Erbai(M-UE-29) and Changqiang DU-1 (Great Compendium).

• Haemorrhoids‚ swelling of the axilla: Yanggu SI-5‚ Chengjin BL-56‚ Chengfu BL-36 and Weizhong BL-40 (Thousand Ducat Formulas).

• The five types of haemorrhoids: Weizhong BL-40‚ Chengshan BL-57‚ Feiyang BL-58‚ Yangfu GB-38‚ Fuliu KID-7‚ Taichong LIV-3‚ Xiaxi GB-43‚ Qihai REN-6‚ Huiyin REN-1 and Changqiang DU-1 (Great Compendium).

• The nine types of haemorrhoids (with bleeding): Changqiang DU-1 and Chengshan BL-57 (Song of the Jade Dragon).